JA slide show

gi?i thi?u

Cng ty TNHH S?n xu?t v Th??ng m?i Tr?ng Thnh ???c thnh l?p vo n?m 2007 v ? tr? thnh doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c s?n xu?t v phn ph?i cc lo?i h?t nh?a PVC t?i th? tr??ng mi?n B?c, mi?n Nam v trn ton qu?c. V?i h?n 20 n?m kinh nghi?m v ti?n thn l t? h?p tc x ??u tin t?i mi?n B?c c th? s?n xu?t ???c h?t nh?a PVC c?ng, Tr?ng Thnh ? tch l?y ???c r?t nhi?u nh?ng kinh nghi?m v ph??ng php s?n xu?t kinh doanh trong l?nh v?c t?o h?t nh?a PVC.Cc lo?i h?t nh?a PVC Tr?ng Thnh ???c ?ng d?ng ?a d?ng trong cu?c s?ng c?ng nh? s?n xu?t nh?: s?n xu?t cc lo?i v? dy ?i?n, ?ng lu?n dy ?i?n, ? phch c?m, chai nh?a, bnh nh?a, cc lo?i ?ng n??c PVC
Chi ti?t

s?n ph?m

H?t nh?a PVC Tr?ng Thnh ni ring v h?t nh?a PVC ni chung th??ng ???c ?ng d?ng r?t ?a d?ng trong nhi?u l?nh v?c t? s?n xu?t cng nghi?p cho ??n cc ?ng d?ng thng th??ng trong cu?c s?ng. S?n ph?m h?t nh?a c?a chng ti ???c khch hng s? d?ng ?? s?n xu?t cc lo?i s?n ph?m nh?: dy cp ?i?n, v? dy cp ?i?n, cc ?ng d?ng trong s?n xu?t v?t li?u gia ...
img2img1

Chi ti?t

nh x??ng

DSC_0111_CopyHi?n nay v?i nh my quy m trn 8000m2 t?i Khu cng nghi?p Tin S?n B?c Ninh, Tr?ng Thnh hi?n ?ang qu?n l v s? d?ng trn d??i 100 nhn vin v cng nhn. T?t c? ??u ???c ?o t?o bi b?n t? cch s? d?ng my mc hi?n ??i, quy trnh qu?n l ch?t l??ng s?n ph?m cho ??n cch ti?p c?n ...

Chi ti?t

??i tc


H?n 20 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c s?n xu?t h?t nh?a PVC, Tr?ng Thnh ? m? r?ng th? tr??ng v c m?i quan h? ??i tc v?i nh?ng khch hng l?n c nhu c?u th??ng xuyn v? h?t nh?a PVC.
Chng ti c?ng xin c?m ?n qu khch hng ? s? d?ng ....

Chi ti?t